ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
Arabuluculuk Hizmetleri Bürosu

ARABULUCULUK HİZMETLERİ BÜROSUNUN GÖREVLERİ

1. Arabuluculuk Kurulunun çalışması ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek,

2. Görevleri ile ilgili Adalet Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapılması,

3. Arabuluculuk sınavlarının yapılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,

4.Arabuluculuk ile ilgili yayın yapılması, bu konudaki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ve desteklenmesi,

5. Arabuluculuk kurumunun tanıtımının yapılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilimsel organizasyon düzenlenmesi ve desteklenmesi,

6. Arabuluculuk alanına giren kanun ve düzenleyici işlemler hakkında inceleme ve araştırma yapılarak Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne öneride bulunulması,

7. Arabuluculuk sınavında başarılı olanlara ait “Başarı Belgesi”nin düzenlenmesi,

8. Arabuluculuk asgari ücret tarifesinin hazırlanması,

9. Yıllık faaliyet raporu ve Yıllık Faaliyet Planının hazırlanması,

10. Arabuluculuk hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinin sağlanması,

11. Arabuluculuk Kurulunun Sekretarya hizmetini yürütmek,

12. Başkanlığımız personeli ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,

13. Görev alanı ile ilgili görüş bildirilmesi,

14. Görev alanı ile ilgili duyuruların yapılması,

15. Kanunda verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

16. Kendi görev alanına giren dava ve şikayetleri takip etmek,