ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
Sicil Bürosu

SİCİL BÜROSUNUN GÖREVLERİ

1. Özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapma yetkisini kazanmış kişilerin, arabulucular siciline kayıt olma taleplerini incelemek ve bu konuda karar vermek,

2. Sicile kaydı uygun görülen kişilerin, sicil numarası vermek suretiyle arabulucular siciline kayıt edilmesi ve “Arabulucu Belgesi”nin düzenlenmesi,

3. Sicile kaydı uygun görülmeyen kişilerin, sicile ilişkin olmak üzere talep, şikayet ve itirazlarını incelemek ve karar vermek,

4. Arabuluculuk için aranan koşulları taşımadığı halde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koşulları kaybeden arabulucuların, bu ve benzeri gibi sicilden silinme işlemlerinin yürütülmesi,

5. Güncel Arabuluculara ilişkin listenin hazırlanması, yayınlanması ve takibi,

6. Arabulucuların özlük bilgilerine ilişkin kayıtlarının tutulması, sicil dosyalarının düzenlenmesi, muhafazası ve tertibi,

7. Arabulucuların giriş aidatı ve yıllık aidatı yatırıp yatırmadığının takibi ve kontrol edilmesi,

8. Arabulucular tarafından tanzim edilen hukuki uyuşmazlıklara ilişkin tutanakların kaydı ve saklanması,

9. Arabulucuların denetlenmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,

10. Arabulucular hakkında yapılan şikâyetlere ilişkin işlemleri yürütülmek ve gerektiğinde ilgili kuruluşlar ile yazışma yapmak,

11. Arabuluculuk alanına giren kanun ve düzenleyici işlemler hakkında inceleme ve araştırma yapılarak Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne öneride bulunulması,

12. Görev alanı ile ilgili istatistiklerin hazırlanması,

13. Görev alanı ile ilgili görüş bildirilmesi,

14. Görev alanı ile ilgili duyuruların yapılması,

15. Kanunda verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

16. Kendi görev alanına giren dava ve şikayetleri takip etmek,