Arabuluculuk Aidatları

Arabuluculuk Aidatlarına İlişkin Duyuru 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 12. maddesi ile Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca arabuluculardan, sicile kayıtlarında giriş aidatı ve her yıl için de yıllık aidat alınır. Aidatlar Maliye Bakanlığına ödenir. Aidat yatıracak ilgililerin,

‘‘03.2.1.28 - Arabuluculuk sicili Gelirleri’’ gelir ekonomik koduna kaydedilmek üzere, İllerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün, ilçelerde ise mal müdürlüğünün veznesine veya Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki
TR 8300 0010 0100 0003 5015 4032 IBAN nolu  ya da 3501540326 hesap nolu tahsilât hesabına (Alıcı Adı: Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Açıklama kısmına; İsim, Soyisim, Sicil No(Sicile kayıtlı arabulucular için) girilmek suretiyle) yatırmaları, Yatırılan aidat tutarlarının tahsil edildiğine dair dekontun bir örneğini, aidatın ait olduğu yılın Haziran ayı sonuna kadar Arabulucu Portal üzerinden “Başkanlıkla Yazışma Yap/Aidat Makbuzu gönder" seçeneğini kullanılarak göndermeli, ayrıca fiziki olarak göndermemeleri,

Buna göre; yıllık aidat tutarını yatırmayan ya da yatırdığı halde buna dair dekontun bir örneğini Daire Başkanlığımıza göndermeyen arabulucular hakkında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucululuk Kanunun 21. maddesi uyarınca işlem yapılacağını hususunun bilgi edinilmesi,

Saygıyla duyurulur.

 

YILLARA GÖRE ARABULUCULUK AİDATLARI
     
YIL GİRİŞ AİDATI YILLIK AİDAT
2024 1.143.35 TL 1.372,07 TL
2023 721,54 TL 865,88 TL
2022 323,66 TL 388,41 TL
2021 237,64 TL 285,18 TL
2020 217,80 TL 261,37 TL
2019 177,68 TL 213,22 TL
2018 143,60 TL 172,33 TL
2017 125,45 TL 150,55 TL
2016 120,82 TL 145,00 TL
2015 114,44 TL 137,33 TL
2014 103,93 TL 124,72 TL
2013 100,00 TL 120,00 TL