"İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında duyuru.

25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 12 Ekim 2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 19 uncu maddesi ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 6 ncı maddesine eklenen üçüncü fıkrasında, Arabuluculuk Daire Başkanlığına, arabulucuların uzmanlık alanlarını ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

Anılan hükümler gereğince, Daire Başkanlığınca iş hukukunda uzman arabuluculuğa ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.